100 jaar: Johan Christiaan Leder

Johan Christiaan Leder vierde in 1930 onder grote belangstelling zijn honderdste verjaardag. De halve stad kwam hem geluk wensen en hij werd overladen met fruitmanden en andere geschenken. Ook voor zijn 65-jarig huwelijk elf jaar eerder was veel aandacht geweest.

Leder werd op 20 januari 1830 in Den Haag geboren. Op 9 augustus 1854 trouwde hij met de twee maanden oudere Anna Johanna de Waal. Zij vierden in 1919 hun 65-jarige echtvereniging, wat het paar een foto in de krant opleverde.

De portretten van Johan Christiaan Leder en Anna Johanna de Waal in de krant ter ere van hun 65-jarig huwelijk (onbekende krant, collectie Veenhuijzen, CBG)
De portretten van Johan Christiaan Leder en Anna Johanna de Waal in de krant ter ere van hun 65-jarig huwelijk (onbekende krant, collectie Veenhuijzen, CBG)

Lang kon het paar niet meer van hun huwelijk genieten. Anna Johanna overleed op 20 januari 1920, krap een half jaar na het jubileum. Johan Christiaan leefde nog bijna elf jaar door. Hij stierf op 18 november 1930, een paar maanden na zijn honderdste verjaardag.

Een honderdjarige

Onder buitengewoon groote belangstelling mocht de heer J. C. Leeder alhier gisteren zijn honderdsten verjaardag vieren. Onmiskenbaar is gebleken dat degenen in wier midden hij in vroeger jaren een belangrijke plaats innam, hem nog niet waren vergeten. Den geheelen dag door kwamen belangstellenden hun opwachting maken.

Om 10 uur ’s morgens verscheen er al een deputatie van den kerkeraad der Ger. Kerk van den Haag-West, bestaande uit de heeren dr. K. Dijk en ouderling D. Hoekstra.

Ook van de Geref. kerk van den Haag-Oost verscheen een afvaardiging, bestaande uit de heeren ds. A. G. Barkey Wolf, C. J. Lambooy, J. v. d. Bosch, P. v. d. Brugge en A. A. v. Wezel.

Namens de Centrale Anti-Rev. kiesvereeniging Nederland en Oranje verschenen voorzitter en secretaris, het tweede Kamerlid mr. J. A. de Wilde en J. Schaafsma. De afd. van den Ned. Christenvrouwenbond toonde in de personen van de dames mevr. Fernhout en mevr. Ord[?] haar belangstelling. Verder verscheen een deputatie van de Coรถperatie De Hoop, van het ondersteuningsfonds waarvan de honderdjarige 6 jaar voorzitter was. Verder maakten o.m. hun opwachting de heeren ds. D. Ringnalda, dr. S. O. Los, mr. A. J. L. v. Beek Calkoen, het A.-R. raadslid M. v. Steenbergen en de heer J. Slotboom van de gemeente-secretarie, namens den burgemeester, mr. J. A. N. Patijn, die door ambtsbezigheden verhinderd was.

Mooie bloemstukken waren er ook van de Centr. A.-R. kiesvereeniging en van de Nieuwe Haagsche Ct., wier oudste abonnรฉ de heer Leder is.

De buurtgenoten zonden een enormen fruitmand. De Chr. Vrouwenbond zond eveneens een fruitmand en een meer smakelijk geschenk, wat ook De Hoop deed. Geschenken onder couvert offreerden de kerkeraad van Oost, het ondersteuningsfonds van De Hoop en de buurtbewoners. Opgewekt nam de krasse grijsaard alle gelukwenschen in ontvangst en met de meeste bezoekers keuvelde hij wat over het grijs verleden, waarover hij, dank zij zijn merkwaardig onverzwakt geheugen, nog veel interessants vertellen kan.

Natuurlijk bracht het muziekcorps Klein maar Dapper den honderdjarige een serenade.

Het Vaderland, 21 januari 1930

J. C. Leder. โ€ 
Een honderdjarige overleden.

In den ouderdom van ruim honderd jaar is hier ter stede overleden de heer J. C. Leder. De overledene heeft 20 Januari j.l. onder groote belangstelling en in goede gezondheid zijn honderdsten verjaardag mogen vieren. Hij moest de laatste jaren alleen het licht zijner oogen missen.

De heer Leder was een geboren Hagenaar, die de regeering van vier Oranjevorsten in ons land heeft meegemaakt. 41 jaar heeft de ontslapene als kunstdraaier in een fabriek zijn brood verdiend. Daarna begon hij voor zichzelf. In vroeger jaren was de heer Leder voorzanger in de Geref Kerk hier ter plaatse. Van de Anti-Rev. Kiesvereeniging alhier is hij tot in hoogen ouderdom een meelevend lid geweest. De heer Leder heeft steeds over een helderen geest mogen beschikken en doordat hij zich de courant elken dag deed voorlezen, toen hij het licht zijner oogen missen moest, bleef hij met alles wat er voorviel in de wereld steeds op de hoogte. In het R.-K. Ziekenhuis is hij nu ontslapen.

Het Vaderland, 2 december 1930

๐Ÿคž Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.