Albert t/m Zebedeus Scipio: een Indischman met 26 voornamen?

Om nog maar een keer terug te komen op mijn zoektocht naar de Nederlander met de meeste voornamen: begin twintigste eeuw maakten Nederlandse kranten meermaals melding van een persoon met maar liefst 26 voornamen. In Indië zou namelijk een zekere heer A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. Scipio wonen.

Fort Rotterdam te Makassar in de jaren 1880 (tekening J.C. Rappard, collectie Tropenmuseum)
Fort Rotterdam te Makassar in de jaren 1880 (tekening J.C. Rappard, collectie Tropenmuseum)

Zo lezen we in Het Vaderland van 1 juni 1924:

Ik herinner me een Indischman wien zijn vader het koopje geleverd had alle letters van het alphabet te gebruiken en zijn zoon te doen inschrijven als Albert, Bernard, Charles, David tot Zebedeus toe en toen de jongeman op schutterlijken leeftijd kwam, kon men in de officieele Javasche Courant lezen, dat de 2e-luitenant A. B. C. D. E…. (en alle letters volgden tot en met Z) Scipio bevorderd was tot 1e-luitenant.

Ik vermoed, dat de man òf verbazend groote visitekaartjes er op na heeft gehouden òf zoo verstandig is geweest in het dagelijksch leven 25 van zijn 26 voornamen geheim te houden. In ieder geval zal hij zijn vader weinig dankbaar geweest zijn voor het grapje.

Een anonieme ingezondenbrievenschrijver gaf in diezelfde krant op 22 mei 1932 wat meer details:

Uw bericht betreffende de juffrouw, die van haar ouders niet minder dan veertien voornamen op haar levenspad had medegekregen, herinnert er mij aan, dat Ned.-Indië onder zijn Europeesche ingezetenen iemand heeft gehad — misschien behoort hij nog wel tot de levenden — die met zes en twintig voornamen door het leven moest gaan.

Herinner ik me het goed, dan woonde hij te Makassar en maakte hij deel uit van de schutterij aldaar. Toen hij tot tweede-luitenant bij dat onderdeel van de toenmalige defensie van Indië werd benoemd, vond men die benoeming natuurlijk opgenomen in de Java-Courant: benoemd tot tweede-luitenant bij de schutterij te Makassar: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Scipio.

Toen hij eenigen tijd later tot eerste-luitenant werd bevorderd, werd hiervan mededeeling gedaan in de officieele Java-Courant. natuurlijk weer met de zes en twintig voorletters. Wie vermoedt, dat ik me aan een onschuldig duimzuigerijtje zou te buiten gaan, kan me controleeren door de Java-Courant tusschen 1886 en 1890 op te slaan.

Wat den Heer Scipio Sr. er toe bewogen kan hebben zijn zoon een dergelijke overbelasting van voornamen op zijn levenspad mede te geven, is niet te bevroeden. Wellicht was hij een humoristisch aangelegde liefhebber van whiskey-soda en had hij de geboorte van zijn zoon bij den Burgerlijken Stand aangegeven, nadat hij in verband met de heuglijke gebeurtenis op wat te ruime schaal van zijn morgendrank had genoten.

Ik vermoed intusschen, dat de bezitter van de zes en twintig voornamen de overdaad op dit punt wel voor zich zal hebben gehouden en op zijn visitekaartje slechts een bescheiden bloemlezing te zien was.

Heeft A. t/m Z. Scipio echt bestaan? De hier geciteerde artikelen verwijzen beide naar de Java-Courant. Helaas staat die niet online, dus ik heb deze bron niet kunnen controleren. Op de Nederlands-Indische genealogische site roosjeroos.nl komt deze Scipio niet voor, maar wel verschillende familieleden met andere vreemde voornamen. Albert Bernard Charles David t/m Zebedeus Scipio klinkt in dit rijtje nog niet eens zo gek:

  • Statius Wilhelmus Scipio, overleden Semarang 8-1-1831
  • Freminus Gratanus Scipio, overleden Semarang 18-5-1843
  • Albinus Belisarius Vespasianus Scipio, overleden Semarang 8-6-1854
  • Rocinci Ossean Oscar Scipio, overleden Semarang 8-3-1859
  • Sigisbertus Aurelius Scipio, overleden Semarang 20-5-1879
  • Bertiani Marmora Scipio, overleden Semarang 21-6-1913
  • Artha Morgenster Scipio, overleden Semarang 17-9-1917

Dit geval van 26 voornamen heeft dus voorlopig de status van “onbevestigd”. Mocht iemand toegang hebben tot de Java-Courant uit de jaren 1886-1890 of ander overtuigend bewijs van Scipio’s bestaan hebben, dan houd ik me van harte aanbevolen.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.