De overlijdensakte van Anton Mussert

NSB-leider Anton Mussert stond op 7 mei 1946 op de Waalsdorpervlakte voor het vuurpeloton. Nog diezelfde dag kwam bij de Haagse burgerlijke stand een proces-verbaal binnen waarin de procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof het overlijden bevestigde. Naar aanleiding daarvan werd de onderstaande overlijdensakte opgemaakt.

Overlijdensakte Anton Mussert
Overlijdensakte Anton Mussert

Heden den zevenden Mei negentienhonderd zes en veertig, heb ik, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s-Gravenhage, ingeschreven, op grond van een door mij ontvangen proces verbaal, opgemaakt door den Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, het overlijden op heden ten zes ure, dertig minuten, in deze gemeente van:

Mussert, Anton Adriaan,

oud een en vijftig jaren, civiel-ingenieur, geboren te Werkendam, wonende te Utrecht, echtgenoot van: Witlam, Maria, zoon van: Mussert, Joannes Leonardus en van: Witlam, Frederike, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.