De geboorteakte van koningin Beatrix

Vandaag 74 jaar geleden kwam prinses Beatrix ter wereld. Haar geboorteakte verscheen meteen in de krant. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, maar de huidige aktes bevatten dan ook niet zulke fraaie volzinnen als destijds.

Prinses Beatrix in 1938 (foto: RVD)
Prinses Beatrix in 1938 (foto: RVD)

Heden, den eersten Februari negentien honderd acht en dertig, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid

Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld,

oud zes en twintig jaren, wonende te Baarn, aan mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn, jonkheer Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, burgemeester van Baarn, verklaard, dat op Maandag den een en dertigsten Januari negentien honderd acht en dertig, des voormiddags te negen uur, zeven en veertig minuten, hem en zijner gemalinne, Harer Koninklijke Hoogheid,

Prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg Prinses van Lippe-Biesterfeld, enz. enz.,

mede wonende te Baarn, in het Koninklijke Paleis, gelegen aan den Amsterdamschen straatweg No. 1, binnen deze gemeente, eene Dochter is geboren, genaamd:

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Zijne Koninklijke Hoogheid heeft Zijne Dochter aan mij vertoond. Een en ander is geschied in tegenwoordigheid van: Hendrikus Colijn, oud acht en zestig jaren. Minister van Staat, Minister van Algemeene Zaken, wonende te ‘s-Gravenhage, en jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, oud zes en zestig jaren, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, Minister van Staat, vice-president van den Raad van State, wonende te ‘s-Gravenhage. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Deze afdruk van de geboorteakte werd gepubliceerd in Het Vaderland. De scan is helaas slecht leesbaar.
Deze afdruk van de geboorteakte werd gepubliceerd in Het Vaderland. De scan is helaas slecht leesbaar.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.