De geboorteakte van koningin Juliana

Koningin Juliana werd geboren in 1909. Aangezien geboorteakten een openbaarheidstermijn van honderd jaar kennen, is de akte dit jaar openbaar geworden.

Prinses Juliana (Library of Congress)
Prinses Juliana (Library of Congress)

Helaas staat er nog geen scan online. Ik zal dus moeten afwachten of natuurlijk zelf naar het Haags Gemeentearchief tijgen om een foto te maken.

Voor het zover is, moeten we het doen met de letterlijke tekst van de akte, die in 1909 in verschillende kranten verscheen.

Heden den eersten Mei negentienhonderd en negen heeft

Zijne Koninklijke Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van Schwerin, Heer van de Landen Hostock en Stargard, enzoovoorts, enzoovoorts, oud 33 jaren,

aan mij, Hubertus de Wilde, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage, te kennen gegeven en verklaard, in tegenwoordigheid van Meester Antonius Petrus Laurentius Nelissenen, oud zeven-en-vijftig jaren, Ridder in de. Orde van den Nederlandschen Leeuw, Minister van Justitie en van jonkheer meester Reneke De MarΓ©es van Swinderen, oud acht-en-veertig jaren, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Minister van Buitenlandsche Zaken, beiden wonende alhier,

dat het kind aan ons voorgesteld wordende en hetwelk is van het vrouwelijk geslacht, geboren is in het Koninklijk Paleis, gelegen in het Noordeinde, nummer acht-en-zestig, binnen deze gemeente, op Vrijdag den dertigsten April des jaars negentienhonderd-en-negen, des voormiddags ten 6.50 uur, mitsgaders dat hetzelve kind, genaamd:

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg,

eene dochter is van Hem,

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van Schwerin, Heer van de Landen Rostock en Stargard, enzoovoorts, enzoovoorts

en van Zijne Koninklijke Gemalinne

Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enzoovoorts, enzoovoorts, enzoovoorts,

beiden resideerende te ’s Gravenhage.

Ik, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ’s Gravenhage, heb daarvan ten Paleize bovenbedoeld deze akte opgemaakt, die door Zijne Koninklijke Hoogheid, de beide gtuigen en mij na voorlezing is onderteekend.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.