De geboorteakte van M.C. Escher

Op deze datum in 1898 werd Maurits Cornelis Escher geboren. Als hij niet op 27 maart 1972 te Hilversum was gestorven, had hij nu zijn 113e verjaardag gevierd. Het had gekund…

Geboorteakte Maurits Cornelis Escher (AlleFriezen.nl)
Geboorteakte Maurits Cornelis Escher (AlleFriezen.nl)

In het jaar een duizend acht honderd acht en negentig, den achttienden dag der maand Juni, is voor Ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:

George Arnold Escher,

oud vijf en vijftig jaren, Hoofd Ingenieur van den Rijks Waterstaat, wonende te Leeuwarden, die Ons heeft verklaard, dat alhier op den zeventienden Juni dezes jaars, des morgens ten kwart na zeven ure, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit

Sara Adriana Gleichman,

zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig, zijne echtgenoot;
aan welk kind de voornamen zijn gegeven van Maurits Cornelis.

Deze verklaren is geschied in tegenwoordigheid van Jan Lutje Beerenbroek, oud negen en veertig jaren, beambte ter secretarie dezer gemeente, wonende te Leeuwarden, en van Sijbe Wijbrands, oud twee en vijftig jaren, beambte ter secretarie dezer gemeente, wonende te Leeuwarden.
Waarvan Wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den aangever en de getuigen onderteekend.

Overigens was Sara Adriana Gleichman, Eschers moeder, de dochter van minister van FinanciΓ«n en Tweede Kamervoorzitter Johan George Gleichman.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.