De Nederlandse voorouders van Hermann Göring

De nationaalsocialisten hebben genealogie altijd uiterst belangrijk gevonden. Logisch, want in een ideologie gebaseerd op ras is afkomst allesbepalend. Deze preoccupatie leidde ook in Nederland tot een grote reeks krantenartikelen over “sibbekunde”.

Het onderstaande artikel uit het Limburgsch Dagblad over de Nederlandse voorouders van Hermann Göring moest de nauwe bloedverwantschap tussen het Nederlandse en het Duitse volk illustreren.

Hermann Göring als leider van de SA in de jaren 20
Hermann Göring als leider van de SA in de jaren 20

Volgens oude familiepapieren werd omstreeks 1612 onder “de Vaerdt” bij Vreeswijk schipper Willem Mauritz van Bree geboren. Hij huwde met Machteld Franken, die hem vele kinderen schonk.

Een van hen was Hendrik Mauritz die “in de Moukuyl aan het Wevcken te Wesel” het levenslicht aanschouwde. Weinig kon hij bevroeden, dat zijn kleindochter Regine Willemszen door haar huwelijk met Michael Christian Goering een der voorouders van Herman Goering zou worden…

De Rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche Rijk stamt inderdaad van vaderszijde uit de Nederlanden. Jurriaan van Tuil, bestuurslid van het Verbond voor Sibbekunde, wijdt hieraan en belangwekkende beschouwing in Ewiges Volk, een tijdschrift, dat zich het sibbekundig onderzoek van Duitsche geslachten in Nederland en van Nederlandsche in Duitschland ten doel stelt.

Hermann Wilhelm Goering heeft zijn tweeden voornaam van zijn grootvader van vaderszijde. Wilhelm Goering, die in het begin der vorige eeuw Landesgerichtsdirector was. Diens ouders, Christian Heinrich Goering en Bernhardine Elisabeth Lüps, hadden merkwaardigerwijze beide Nederlandsch bloed in de aderen en bovendien nog van hetzelfde geslacht.

De moeder van Christian Heinrich Goering was Regine Willemszen, de kleindochter van djen te Wesel geboren Hendrik Mauritz, die het patronymicum van zijn vader als geslachtsnaam had aangenomen.

En de moeder van Elisabeth Bernhardine Lüps stamde eveneens in rechtstreeksche lijn van Hendrik Mauritz af. Zoowel van vaders- als van moederszijde kon de grootvader van rijksmaarschalk Goering zijn afkomst dus terugvoeren op schipper van Bree, die na een werkzaam leven op de Nederlandsche binnenwateren in 1679 in de Augustijnerkerk te Dordrecht werd begraven.

De naam Goering heeft trouwens een goeden Oud-Germaanschen klank. Nog in de 18de eeuw werd Goering als Geringk geschreven, dat als familienaam met den typischen uitgang op ing ook in het Oosten van ons land veel voorkomt. Meer Westelijk herinnert Gorinchem nog als Gorink-heim, het heem der Gorinks, aan den naam.

Uit den kwartierstaat van Hermann Goering blijkt, dat niet slechts vele Nederlanders hun voorouders in Duitschland moeten zoeken, maar er ook omgekeerd Duitschers zijn, wier voorvaderen uit de lage landen bij de zee afkomstig zijn.

De Germaansche bloedverbondenheid, thans het onderwerp van vele beschouwingen, is geen theoretisch verzinsel. Bij zijn onderzoek stuit de sibbekundige telkens op nieuwe bewijzen van het nauwe contact, dat altijd tuschen het Nederlandsche en Duitsche volk, zoo niet in politiek, dan toch in biologisch opzicht, bestaan heeft. (V.P.I.)

Limburgsch Dagblad, 3 november 1942

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.