De overlijdensakte van koningin Emma

Op 20 maart 1934 overleed koningin Emma, de weduwe van koning Willem III en de moeder van koningin Wilhelmina. Twee dagen later gaven minister van Justitie Josef van Schaik en voorzitter van de ministerraad Hendrikus Colijn het sterfgeval aan bij de burgerlijke stand.

Overlijdensakte koningin Emma (Haags Gemeentearchief)
Overlijdensakte koningin Emma (Haags Gemeentearchief)

Heden den twee en twintigsten Maart negentienhonderd vier en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage;

Zijne Excellentie Meester Josephus Robertus Hendricus van Schaik, oud twee en vijftig jaren, Minister van Justitie, en Zijne Excellentie Doctor Hendrikus Colijn, oud vier en zestig jaren, Minister van Staat, Minister van KoloniΓ«n, Voorzitter van den Raad van Ministers, beiden wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaarden, daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, dat op den twintigsten Maart negentienhonderd vier en dertig, des morgens ten zeven ure en vijf en veertig minuten te ‘s-Gravenhage is overleden:

Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck en Pyrmont,

in den ouderdom van vijf en zeventig jaren, wonende te ‘s-Gravenhage, geboren te Arolsen, weduwe van

Zijne Majesteit Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koning der Nederlanden,

dochter van Zijne Doorluchtige Hoogheid Georg Victor Vorst van Waldeck en Pyrmont en Hare Doorluchtige Hoogheid Helene Wilhelmine Henriette Pauline Marianne Prinses van Nassau, beiden overleden.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

[w.g.]

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.