Befke, de dochter van Fokke en Tietje

Fokke van Huizen trouwde op 16 mei 1873 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met Tietje Hoekema. Op 25 januari 1874 kregen ze een dochter. Driemaal raden hoe zij heette…

Geboorteakte Befke van Huizen (AlleFriezen.nl)
Geboorteakte Befke van Huizen (AlleFriezen.nl)

In het jaar Een duizend acht honderd vier en zeventig, den Zes en twintigsten der maand Januarij is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Provincie Friesland, gecompareerd: Fokke Pieters van Huizen

oud zesentwintig jaren, van beroep Arbeider wonende te Koudum welke ons verklaarde, dat op den vijfentwintigsten dag der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten vijf ure, te Koudum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem Comparant en zijne echtgenoote Tietje Andries Hoekema, zonder beroep, insgelijks te Koudum woonachtig

aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Befke.

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.