Geboorteaktes oudste Nederlanders openbaar

De Nederlandse privacywetgeving gaat er niet van uit dat mensen ouder worden dan 100. Wytske van Dijk-Meindersma en Cornelis Jacobus Geurtz zijn zo oud dat hun geboorteaktes openbaar zijn.

Geboorteaktes worden in Nederland pas na 100 jaar openbaar om de privacy van levende personen te beschermen. Voor huwelijksaktes geldt een termijn van 75 jaar en voor overlijdensaktes een termijn van 50 jaar. Het idee hierachter is dat de in de aktes genoemde personen dan wel zullen zijn overleden.

Sommige mensen worden echter zo oud dat hun geboorteakte nog bij leven openbaar wordt. Dit is uiteraard het geval bij de oudste vrouw en de oudste man van Nederland, Wytske van Dijk-Meindersma en Cornelis Jacobus Geurtz, beiden geboren in 1902.

De geboorteakte van Wytske van Dijk-Meindersma staat online (www.allefriezen.nl)
De geboorteakte van Wytske van Dijk-Meindersma staat online (www.allefriezen.nl)

Den dertienden Februari negentienhonderd en twee, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ferwerderadeel,

Sijbe Meindersma,

oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Wanswerd, die aangifte deed, dat den elfden Februari dezes jaars, des namiddags te elf uur, te Wanswerd een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam

Wijtske

gegeven zal worden; van welk kind bevallen is

Fokeltje Hettinga,

zijne echtgenoote, zonder beroep, bij hem inwonende.

Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Geert Siccama, oud zeven en dertig jaren, van beroep secretarieklerk, wonende te Ferwerd, en van Willem Beukenkamp, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Marrum.

Hiervan heb ik deze akte opgemaakt, en na voorlezing met den comparant en de getuigen getekend.

Van de geboorteakte van Cornelis Jacobus Geurtz kan online een kopie worden besteld (digitalestamboom.nl)
Van de geboorteakte van Cornelis Jacobus Geurtz kan online een kopie worden besteld (digitalestamboom.nl)

Is het toegestaan deze gegevens hier te publiceren? Officieel misschien niet. Het feit dat een akte openbaar is, betekent niet zonder meer dat je de gegevens eruit mag herpubliceren. De namen en geboortedata van mevrouw Van Dijk-Meindersma en meneer Geurtz hebben echter toch al in de krant gestaan. In dit geval kan publicatie dus geen kwaad.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.