Het beruchte wijf Anna van der Linde

Harmannus Eekhoff Hz. plaatste op 2 augustus 1805 in de Groninger Courant een buitengewoon merkwaardige advertentie. Hij gaf niet alleen kennis van de geboorte van een dochter, maar ook van het overlijden van een kind en hij beschuldigde in één stuk door iemand van meervoudige kindermoord.

Geboorteadvertentie kind Harmannus Eekhoff en Geesje Haak
Groninger Courant, 2 augustus 1805

Myne geliefde Vrouw Geesje Haak beviel, heden morgen, zeer voorspoedig en gelukkig van eene welgeschapene DOCHTER. – En hierdoor vinden wy ons, alzoo, ook getroost, wegens het verlies van een geliefd Kind, ’t welk voor 8 dagen is overleden aan de gevolgen van het, door het beruchte wyf, Anna van der Linde, medegedeeld besmettelijk gift, waaraan, helaas! zoo veele Vrouwen lyden en waardoor zoo veele onschuldige Kinderen, ook het onze, vermoord zijn, – welk wyf, evenwel, in weerwil der ontelbare slagtoffers, vry en ongestraft geduld wordt.

Groningen, den 1 Aug. 1805

H. EEKHOFF Hz.

Waar ging het hier om? Begin oktober 1804 was in de Groninger Courant meermaals de volgende advertentie verschenen:

Advertentie Anna van der Linde alias Anna Zuigster
Groninger Courant, 2 oktober 1804

De ondergetekende, Anna van der Linde (meest bekend onder den naam van Anna Zuigster) geeft door dezen aan het geΓ«erd Publiek te kennen, dat zy, blykens de getuigschriften van de Heeren Doctoren Busch en Oudeman, van de by haar onlangs plaats gehad hebbende ongesteldheid geheel hersteld is; – dat zy ten gevolge van dien van de H. H. Borgemeesteren en Raad verlof bekomen heeft om haare gewoone affaire van nu af aanΒ  als voorheen te exerceeren; en dat zy dus alle die geene, welke zulks verkiezen, voortaan zonder nadeelige gevolgen wederom zal kunnen bedienen.

Anna van der Linde was kennelijk een zuigster of voedster, iemand die tegen betaling kinderen zoogde van wie de moeder dat zelf niet kon of wilde. Zuigsters waren berucht omdat ze nog al eens leden aan tuberculose of syfilis en dit op de kinderen overbrachten.

Ook Anna had aan een of andere ziekte geleden, maar zij was genezen verklaard en mocht haar beroep voortzetten. Ten onrechte, blijkbaar, want Harmannus Eekhoff hield haar verantwoordelijk voor de dood van een van zijn kinderen.

Iemand zomaar van moord beschuldigen kon echter ook in 1805 niet. Wat eraan voorafging weet ik niet, maar Harmannus heeft zijn beschuldiging moeten intrekken:

Rectificatie Harmannus Eekhoff
Groninger Courant, 27 augustus 1805

De Ondergetekende adverteert door dezen aan het Publiecq, dat Hy de annonce van Hem, te vinden in de Groninger en Ommelander Couranten van den 2den Augustus 1805, voor zoo verre meerder inhoudt, dan;

“Myne geliefde Vrouw Geesje Haak beviel, heden morgen, zeer voorspoedig en gelukkig van eene welgeschapene Dochter.” –

mids dezen wederom intrekt en gehouden wil hebben als zynde van Hem niet geplaatst geweest.

Groningen,
den 23sten Augustus 1805.

H. EEKHOFF Hz.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.