Het lijk zonder hoofd

Op 7 augustus 1919 werd op een Vlielands strand een lijk gevonden. Aan het in verre staat van ontbinding verkerende lichaam ontbraken het hoofd, de armen en een been.

Wie was deze mysterieuze drenkeling? Het raadsel is kennelijk nooit opgelost. Als de identiteit van de dode ooit is vastgesteld, zou dit op de akte zijn aangetekend.

Overlijdensakte man zonder hoofd (AlleFriezen.nl)
Overlijdensakte man zonder hoofd (AlleFriezen.nl)

In het jaar negentienhonderd negentien, den zevenden der maand Augustus verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Vlieland:

Andries Kooijman, oud vijfenveertig jaren, van beroep veldwachter, wonende alhier, en Daniel Bonne, oud drieendertig jaren, van beroep logementhouder, wonende alhier,

die verklaarden dat op den zevenden der maand Augustus negentienhonderd negentien, des namiddags ten half negen ure, binnen deze gemeente aan het strand bij dam negenenvijftig is gevonden een lijk, zonder armen, een been en zonder hoofd, in verren staat van ontbinding, herkomst onbekend uit zee aangespoeld.

Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten voornoemd.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.