Levend, doch sprakeloos, gelijkende naar eenen Arbeider

Op 19 september 1833 trof men langs de weg bij Rauwerd een man aan, “levend, doch sprakeloos” en “gelijkende naar eenen Arbeider“.

De mysterieuze vreemdeling werd naar Leeuwarden overgebracht en overleed daar een dag later. Zijn identiteit is kennelijk nooit achterhaald. Uit de overlijdensakte blijkt daarover in ieder geval niets.

Overlijdensakte onbekende man (AlleFriezen.nl)
Overlijdensakte onbekende man (AlleFriezen.nl)

In het jaar Een duizend acht honderd drieΓ«ndertig, den eenentwintigsten Dag der maand September des namidags ten half twee uren, zijn voor ons Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leeuwarden Provincie Vriesland, gecompareerd,

Johan Georg Eerenstein, oud acht en veertig jaren, Binnenvader in het Stads Ziekenhuis, en Jochem Berents Terguin, oud een en veertig jaren, fungerend Agent van Policie, beide alhier woonachtig,

welke ons verklaard hebben, dat in den avond van den negentienden September dezes jaars levend, doch sprakeloos, aan den weg bij Rauwerd, gevonden is een onbekend persoon van het Mannelijk geslacht, oud, naar gissing, veertig jaren, gelijkende naar eenen Arbeider, vervolgens naar deze Stad vervoerd, en

op den twintigsten dag der maand September des namiddags ten vijf uren, in de Wijk Letter C, Nommer eenhonderd vier en negentig alhier is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.

[w.g.]

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.