Louis Couperus: zijn geboorteakte, huwelijksakte en gezinskaart

De Haagse gezinskaart van Louis Couperus en zijn vrouw Elisabeth Baud toont een reislustig echtpaar.

Louis en Elisabeth werden op 13 februari 1915 vanuit Florence ingeschreven in Den Haag. Ze vertrokken op 13 oktober 1920 naar Algiers en kwamen op 25 oktober 1922 weer terug, komende uit Singapore. Op 26 maart 1923 verhuisden ze naar het dorp De Steeg in de gemeente Rheden in Gelderland. Elisabeth Baud keerde op 29 juni 1927 weer terug naar Den Haag. Couperus niet: hij was op 16 juli 1923 in De Steeg overleden.

Geboorteakte Louis Couperus

Geboorteakte Louis Couperus (gemeente Den Haag)
Geboorteakte Louis Couperus (gemeente Den Haag)

Heden den elfden Junij Achttien honderd drie en zestig, compareerde voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ’s Gravenhage, Mr. John Ricus Couperus, oud zeven en veertig jaren oud, Raadsheer van het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, wonende alhier, Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jonkvrouwe Catharina Geertruida Reijnst, op den tienden dezer, des nachts ten twaalf uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Louis Marie Anne, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Franken, oud negen en veertig jaren, en Gerrit Medenbach, oud een en veertig jaren, Ambtenaren, beiden wonende alhier. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.

Huwelijksakte Louis Couperus en Elisabeth Baud

Huwelijksakte Louis Couperus en Elisabeth Baud (gemeente Den Haag)
Huwelijksakte Louis Couperus en Elisabeth Baud (gemeente Den Haag)

Heden den negenden September achttien honderd een en negentig, compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, Louis Marie Anne Couperus, oud acht en twintig jaren, letterkundige, geboren alhier, wonende te Parijs, meerderjarige zoon van Meester John Ricus Couperus en Jonkvrouwe Catharina Geertruida Reijnst, beiden zonder beroep en wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende,

En Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Batavia, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Carel Willem Ricus Theodorus Baud, overleden, en Johanna Wilhelmina Petronella Steenstra Toussaint, zonder beroep, wonende te Semarang, die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den dertigsten Augustus en den zesden September dezes jaars.

De  Comparanten hebben overlegd hunne geboorteakten, de doodakte van haren vader, de notariëele akte van toestemming van hare moeder, benevens het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie.

De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouweljk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden. Hetwelk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Meester Benjamin Marinus Vlielander Hein, oud twee en vijftig jaren, advocaat lid van de eerste Kamer der Staten Generaal, van Carel Servaas Hein, oud zes en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, van François Marie Baud, oud zes en dertig jaren, burgemeester, wonende te Leijmuiden, oom der bruid, en van Jan Joseph van Santen, oud twee en zestig jaren, Directeur eener handelsbank, wonende te Amsterdam.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten zijne ouders en de getuigen.


Gezinskaart Louis Couperus

Gezinskaart Louis Couperus (Haags bevolkingsregister 1913-1939)
Gezinskaart Louis Couperus (Haags bevolkingsregister 1913-1939)
Gezinskaart Louis Couperus (Haags bevolkingsregister 1913-1939)
Gezinskaart Louis Couperus (Haags bevolkingsregister 1913-1939)

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.