Ook geboorteakte nieuwe Oudste Nederlander online

Sinds het overlijden van de 108-jarige Wijtske van Dijk-Meindersma op 10 november is nu de eveneens 108 jaar oude Geertruida Draaisma uit Leeuwarden de oudste Nederlander.

In juli plaatste ik de geboorteakte van Wijtske van Dijk-Meindersma, die vanwege haar hoge leeftijd al tijdens haar leven openbaar is geworden. Dat geldt ook voor Geertruida Draaisma. Hier de akte.

Geboorteakte Geertruida Draaisma (AlleFriezen)
Geboorteakte Geertruida Draaisma (AlleFriezen)

Heden den vijfentwintigsten Februari negentien honderd twee, is voor ons ondergeteekende AMBTENAAR van den Burgerlijken Stand der gemeente Wonseradeel gecompareerd:

Josephus Johannes Draaisma, oud tweeΓ«ndertig jaren, machinist, wonende te Makkum.

De comparant heeft ons aangifte gedaan, dat op den vijfentwintigsten dezer maand des voormidags ten elf ure te Makkum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Anna Hubee, zonder beroep, wonende aldaar,

aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van Geertruida.

Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Schelte Flameling, oud vierenveertig jaren, klerk, wonende te Witmarsum en van Dooitze Smeding, oud eenenveertig jaren, klerk, wonende te Witmarsum.

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met den comparant en de getuigen onderteekend.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.