Oostvest + Dijkstraat = Vestdijk

De schrijver Simon Vestdijk (1898-1971) dankte zijn naam aan twee Haarlemse straten. Zijn gelijknamige opa was in 1830 op tweejarige leeftijd te vondeling gelegd in de Dijkstraat bij de Oostvest.

De Dijkstraat gezien vanaf de Oostvest (Google Streetview)
De Dijkstraat gezien vanaf de Oostvest (Google Streetview)

De geboorteakte van opa Vestdijk spreekt verder voor zich. Erg leuk is de uitgebreide beschrijving van de kleding die hij droeg. Dit was wettelijk verplicht: in een tijd zonder fotografie moest de ambtenaar van de burgerlijke stand alle “bijzondere kenteekenen” waarmee een vondeling kon worden geΓ―dentificeerd in de geboorteakte vermelden.

Den twaalfden dag der maand Junij van ’t jaar achttien-honderd-dertig, ten twaalf uren op den middag, is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem gecompareerd

Joseph Winkelaar, oud vijf en dertig jaren, werkman der Brouwerij het Scheepje, wonende aan de Dijkstraat,

welke ons heeft verklaard, dat hij op den negenden dezer maand, des avonds om half elf uur, aan de gemelde Dijkstraat bij zijne woning had vinden staan, een kind, zoodanig als hij het ons voorstelde, en gekleed als volgt, met een katoenen hemdje, gebreide wollen borstrokje, een katoenen geruit broekje, een gekaperd wit rokje, een paar wollen kousjes, een paar geregen zwart lederen schoentjes, een wit katoenen jurkje, op het hoofd een katoenen bonte kap en een bont doekje met blaauwe streepjes om den hals, op welke kleederen geen merken zijn te vinden, gelijk ook geen briefje van den naam van hetzelve kind is gevonden, zoo min als de aanduiding dat hetzelve gedoopt was, of tot welke godsdienst het behoorde.

Het onderzogt hebbende, hebben wij hetzelve erkend te zijn van het mannelijk geslacht, en schijnende naar gis om de twee jaren oud.

Zoo hebben wij het kind onder de voor en toenamen van

Simon Vestdijk

ingeschreven en bevolen, dat hetzelve zoude worden terhandgesteld aan de Regenten van het Nederduitsch Gereformeerde Diaconie en Aalmoesseniers armenhuis binnen deze Stad.

Waarvan wij Proces verbaal hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van

Cornelis Verpoorten Bz., oud negenenvijftig jaren, commies ter secretarie, wonende in de Gierstraat, en

Jan Wolsteijn Gehle, oud zeven en twintig jaren, klerk ter secretarie, wonende in de Zoetestraat,

die nadat hun den inhoud van het tegenwoordig Proces verbaal was voorgelezen, hetzelve nevens ons hebben onderteekend, terwijl de declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.

Geboorteakte Simon Vestdijk
Geboorteakte Simon Vestdijk

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.