Een originele hulde aan oom Paul en tante Sientje

De Haarlemmer Arie Jacob Kruger was een groot bewonderaar van zijn naamgenoot Paul Kruger, president van de Zuid-Afrikaanse Republiek. Toen zijn vrouw in 1899 beviel van een tweeling, kreeg hij een ‘kostelijke inval’.

Gesigneerd portret van Paul Kruger (1901)
Gesigneerd portret van Paul Kruger (1901)

Je raadt het al. Het jongetje zou worden vernoemd naar ‘oom Paul’ en het meisje naar ’tante Sientje’, zoals president Kruger en zijn vrouw destijds liefkozend werden genoemd. Ik laat verder de Tilburgsche Courant (10 december 1899) aan het woord:

Een origineele hulde aan Oom Paul en Tante Sientje.

In het huisgezin van den gepensionneerden militair van de marine A. J. Kruger, aan het Nauwe-Geldeloozepad te Haarlem,werd de ooievaar verwacht. ’t Bezoek werd met belangstelling tegemoet gezien. Wat zou hij brengen? ’n Jongen of ’n meisje? Ja, zelfs werd er met een beteekenisvol knipoogen op gezinspeeld, dat het er wel eens twee konden zijn!

Zaterdag nu kwam de oplossing van het voor den vader en moeder vooral zoo belangwekkend raadseltje : in juffrouw Kruger’s linkerarm kon vader Kruger een bolleboos van ’n jongen leggen, en in haar rechter dito een wolk van ’n meisje. Of juist andersom. Daarvan willen wij af zijn. Maar in elk geval: de familie Kruger was ’n zoon en ’n dochter rijker.

Vader Kruger kwam toen op een kostelijken inval, waarvoor de kleine Krugertjes hem ongetwijfeld na jaar en dag nog zullen bewonderen, wanneer zij tot de jaren des onderscheids zullen zijn gekomen. Als hij de gelijkluidendheid van den familienaam zijner jonggeborenen met dien van den achtbaren president der Zuid-Afrikaansche Republiek, ook eens voorzette in hun voornamen.

Als hij zijn jongen eens naar dien goeden Oom Paul en zijn dochter eens naar Tante Sientje, Oom Pauls vrouw, doopte. Natuurlijk dat het denkbeeld ook grootelijks instemming vond bij moeder de vrouw. En aldus werd dan ook besloten.

Er deed zich nog ééne moeilijkheid voor. Hoe heette Oom Paul en Tante Sientje eigenlijk precies? ’t Was niet gemakkelijk om dat in Haarlem te weten te komen. Maar eindelijk belandde de gelukkige vader toch aan een adres, dat hem wist te vertellen, dat oom Paul’s voornamen luiden: Stephanus Johannes Paulus,en dat Tante Sientje is gedoopt: Gesina Suzanna Frederika Wilhelmina.

En onder die namen zijn de kleine Krugertjes dan ook ten Stadhuize te Haarlem in de registers van den Burgelijken Stand ingeschreven, als hulde aan twee voortreffelijke menschen, wier namen in die der beide kinderen zullen blijven voortleven.

Men behoeft er niet aan te twijfelen, of de heer en mevrouw Kruger zullen er eerlang van doen blijken, dat zij deze origineele hulde aan hunne personen op hoogen prijs stellen. Intusschen wappert uit de woning van Haarlemschen Kruger de Transvaalsche vierkleur. (Echo.)

Gesina Suzanna Frederika Wilhelmina Kruger en Stephanus Johannes Paulus Kruger, geboren Haarlem 2 december 1899, dochter en zoon van Arie Jacob Kruger en Trijntje Groot. De kleine Stephanus Johannes Paulus overleed al op 26 december van datzelfde jaar. Zijn zus bereikte wel de volwassen leeftijd.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.