Simon Carmiggelt, een familiedrama in aktes

Twee overlijdensaktes bieden een inkijkje in een grote tragedie in de familie van Simon Carmiggelt, schrijver en journalist. Zijn broer kwam om in het concentratiekamp Vught en een maand later overleed zijn vader.

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (voorkant)
Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (voorkant)

Simon Johannes Carmiggelt werd op 7 oktober 1913 in Den Haag geboren als jongste van de twee zoons van Herman Carmiggelt, geboren 4 februari 1873 te Brummen, en Adriana Bik, geboren 30 mei 1884 te Gouda. Zijn ouders waren op 15 juli 1908 getrouwd. Het gezin was Nederlands-hervormd.

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (achterkant)
Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (achterkant)

Vader was handelsreiziger. Het beroep van zijn moeder is slecht leesbaar, mogelijk staat er “winkelierster in H. Hoeden”. Het gezin woonde sinds 15 mei 1913 aan de Loosduinsekade 206, verhuisde op 4 maart 1915 naar Westeinde 172 en op 25 augustus 1930 naar Druivenstraat 19.

Overlijdensakte Johannes Simon Carmiggelt
Overlijdensakte Johannes Simon Carmiggelt

Carmiggelts oudere broer Johannes Simon (Jan) overleed op 26 september 1943 in het concentratiekamp Vught.

Heden den negentienden November negentienhonderd zes en veertig is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, ingeschreven een van den Ambtenaar van den Duitschen Burgerlijken Stand der gemeente Vught ontvangen uittreksel uit het register van overlijden, waaruit blijkt, dat op zes en twintig September negentienhonderd drie en veertig, ten zeven ure, nul minuten, is overleden: Carmiggelt, Johannes Simon, oud drie en dertig jaren, econoom van een vakgroep, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, echtgenoot van: Hesselius, Lolkje Griet, zoon van: Carmiggelt, Herman, overleden en van: Bik, Adriana, zonder beroep, wonende te s-Gravenhage. Hiervan is deze akte opgemaakt.

Overlijdensakte Herman Carmiggelt
Overlijdensakte Herman Carmiggelt

Herman Carmiggelt overleed op 26 oktober 1943, dus een maand na Jan.

Heden den zevenentwintigsten October negentienhonderd drie en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, Bevers, Gerard Hendrik, oud een en zeventig jaren, bode, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zesentwintig dezer, ten vier ure nul minuten, in deze gemeente is overleden: Carmiggelt, Herman, oud zeventig jaren, handelsvertegenwoordiger, geboren te Brummen, wonende alhier, echtgenoot van: Bik, Adriana, zoon van: Carmiggelt, Johannes en van: Busser, Leentje, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.