De wet van 11 germinal jaar XI

De Franse wet van 11 germinal jaar XI (1 april 1803) betreffende de voornamen was in Nederland van 1811 tot 1970 van kracht. Hier volgt de volledige Nederlandse wetstekst.

Napoleon door Jacques-Louis David (1812)
Napoleon door Jacques-Louis David (1812)

Artikel 1.

Van de afkondiging dezer wet af aan, zullen alleen-de namen in de onderscheidene almanakken in gebruik, en die van bekende personen uit de oude geschiedenis, als voornamen mogen aangenomen worden op de registers van den burgerlijken stand, ter bevestiging van de geboorte der kinderen bestemd en is het den openbaren ambtenaren verboden, eenige andere voornamen in hunne acten te gedoogen.

Artikel 2.

Al wie thans tot voornaam heeft, hetzij den naam van een levend geslacht, hetzij eenigen naam, die niet gevonden wordt in de omschrijving van het voorgaande artikel, zal deszelfs verandering mogen vragen, mits zich schikkende naar de bepalingen van hetzelfde artikel.